Interview with Vittorio Sgarbi

Diana Avgusta Stauer is interviewing Vittorio Sgarbi, curator of the Exposition "Sandro Parmeggiani. Mostra Antologica" at Spazio Oberdan, Milan.